Schowek (0) Zaloguj się Załóż konto
+48 731 038 765
Strona główna » REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.ASPIL.PL

§1.

Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.
 
Sklep www.sklep.aspil.pl, działający pod adresem http://sklep.aspil.pl prowadzony jest przez Joannę Klimas, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ASPIL JOANNA KLIMAS z siedzibą w Pile: ul. Świerkowa 70 (kod pocztowy: 64-920 Piła), posiadająca numer NIP 7642421847, numer REGON 360682785, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.
 
Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@aspil.pl lub biuro@aspil.pl, telefonicznie: tel. +48 731 038 765 lub +48 693 452 323, pisemnie na adres: 64-920 Piła, ul. Świerkowa 70.

 

Definicje i akronimy

Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:

 • CHECK-BOX - przycisk wyboru w kształcie małego prostokąta, który można zaznaczyć klikając nań lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej

 • COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

 • DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

 • KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę

 • KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

 • KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 • KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu internetowego, umożliwiający Usługobiorcy składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie adresami

 • KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy

 • LOGOWANIE – uwierzytelnianie i autoryzacja Usługobiorcy w celu uzyskania dostępu do konta w Sklepie

 • OTRZYMANIE TOWARU – oznacza objęcie towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

 • PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

 • PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

 • REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę

 • REJESTRACJA – proces zakładania Konta w Sklepie

 • REKLAMACJA DOTYCZĄCA TOWARU – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy

 • REKLAMACJA USŁUGI – oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę

 • SKLEP - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.sklep.aspil.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość

 • SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza właściciela Sklepu internetowego www.sklep.aspil.pl – Joannę Klimas, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ASPIL JOANNA KLIMAS z siedzibą w Pile: ul. Świerkowa 70 (kod pocztowy: 64-920 Piła), posiadającą numer NIP 7642421847, numer REGON 360682785, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres poczty elektronicznej: sklep@aspil.pl oraz biuro@sklep.pl

 • TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza dokument na nośniku papierowym zawierający własnoręczny podpis autora dokumentu

 • USŁUGA – oznacza czynność faktyczną podejmowaną przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy (sprzedaż nie jest usługą, lecz umową nazwaną stypizowaną w Kodeksie cywilnym)

 • USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę

 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

 • UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.sklep.aspil.pl

§2.

Postanowienia ogólne

 • Przedmiotem działalności Sklepu www.sklep.aspil.pl jest handel detaliczny produktami, w tym odzieżą roboczą, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 • Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu potencjalny Klient będący Konsumentem (osoba fizyczna zamierzająca dokonać rejestracji bądź zakupu w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może negocjować. Poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują tylko w sytuacji, kiedy Klient będący Konsumentem nie podjął odnośnie nich negocjacji zanim założył Konto bądź dokonał zakupu.

 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:

  • minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,

  • połączenie z siecią Internet,

  • zainstalowana w urządzeniu z którego korzysta Użytkownik dowolna przeglądarka internetowa obsługująca standard html oraz php,

  • włączona obsługa cookies,

  • czynna skrzynka poczty elektronicznej.

 • Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i podmioty nie będące Konsumentami.

 • Prezentacja na stronie internetowej Sklepu towarów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).

 • Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.sklep.aspil.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 • Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania towarów bez wad.

 • Zakazane jest dostarczanie do Sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

§3.

Procedura składania i realizacji zamówień towarów, zawieranie umów sprzedaży

 • Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.sklep.aspil.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

 • W celu złożenia w Sklepie zamówienia, wypełniając dostępny on-line formularz zamówienia, Użytkownik powinien dopełnić następujących czynności:

  • wybrać w menu na stronie głównej preferowaną kategorię produktów,

  • kliknąć na, znajdujący się przy zdjęciu produktu, przycisk z napisem „Do koszyka”, aby dodać preferowany produkt do wirtualnego koszyka,

  • kliknąć na znajdujący się w prawym górnym rogu strony internetowej piktogram koszyka,

  • wybrać preferowany sposób dostawy oraz płatności,

  • kliknąć na przycisk z napisem „DO KASY”,

  • podać adres e-mail (podanie adresu e-mail jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia),

  • podać inne dane osobowe, których podanie również jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, ulica i nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość , nr telefonu),

  • sprawdzić poprawność wpisanych danych osobowych oraz wybranych opcji,

  • zapoznać się z regulaminem;

  • zaznaczyć check-box przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy);

  • przekazać treść zamówienia Sprzedawcy poprzez kliknięcie na przycisk z napisem „Zamawiam i płacę”, oznaczający, iż obowiązek zapłaty zaktualizuje się w momencie otrzymania od Sprzedawcy, za pośrednictwem systemu informatycznego Sklepu wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie otrzymania zamówienia, potwierdzenie warunków zakupu oraz w załączniku niniejszy regulamin Sklepu.

 • Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta w momencie otrzymania od Sprzedawcy, za pośrednictwem systemu informatycznego Sklepu, wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie otrzymania zamówienia, potwierdzenie warunków zakupu oraz w załączniku niniejszy regulamin Sklepu.

 • Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca już w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

 • Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:

  • przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  • gotówką za pobraniem do rąk kuriera,

  • gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy,

  • przedpłata za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych www.payu.pl należącego do spółki PayU SA (o numerze NIP 7792308495, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000274399).

 • Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go kurierowi (czas przygotowania towaru do wysyłki) oraz czas dostawy.

 • Proces przygotowania towaru do wysyłki w przypadku wyboru płatności za pobraniem rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy sprzedaży, natomiast w przypadku wyboru płatności przelewem natychmiast po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 • Maksymalny czas przygotowania towaru do wysyłki wynosi 4 dni robocze (w praktyce w większości przypadków jest to 1 dzień roboczy).

§4.

Dostawa towaru

 • Maksymalny czas dostawy wynosi: w przypadku dostawy firmą kurierską DPD 24 h (jeden dzień roboczy) od momentu przekazania przez Sprzedawcę towaru dostawcy, firmą kurierską In Post 48h (dwa dni robocze) od momentu przekazania przez Sprzedawcę towaru dostawcy.

 • Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego Kupujący ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu i przesłanie jego kopii na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

 • Dostawą zakupionych od Sprzedawcy towarów zajmuje się, w zależności od wyboru Konsumenta: DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028368, posiadająca NIP: 526-020-41-10, InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255841, NIP: 6792895061, REGON: 120246484 (dalej jako: „InPost” lub „Operator”), bądź operator pocztowy Poczta Polska SA (NIP 5250007313, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000334972).

 • Wysokość opłat za dostawę wyświetla się na ekranie urządzenia z którego korzysta Użytkownik w trakcie wypełniania przez Użytkownika elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronie www.sklep.aspil.pl (przed zawarciem umowy sprzedaży). Ponadto wysokość opłat jest określona również w zakładce Zasady wysyłki. Wysokość ta odpowiada wysokości opłat za dostawę pobieranych od Sprzedawcy przez dostawców (firmę kurierską albo operatora pocztowego).

 • Towary dostarczane są wyłącznie do miejscowości znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§5.

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

 • Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

 • Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy w formie dowolnej.

 • Przy składaniu oświadczenia o odstąpieniu Konsument może posłużyć się ustawowym formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza tutaj. Formularz ten można przesłać zarówno pocztą elektroniczną na adres sklep@aspil.pl bądź biuro@sklep.pl jako plik będący załącznikiem do e-maila jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym) na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy.

 • Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres jego siedziby, tj. 64-920 Piła, ul. Świerkowa 70.

 • Niezwłocznie po złożeniu przez Kupującego będącego Przedsiębiorcą oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca wyśle do Niego dwa egzemplarze faktury korygującej. Kupujący proszony jest o podpisanie obu egzemplarzy oraz odesłanie jednego egzemplarza do Sprzedawcy na wskazany wyżej adres jego siedziby.

 • W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.

 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Jednakże preferowanym przez Sprzedawcę sposobem zwrotu płatności jest przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy Konsumenta, dlatego jeżeli Konsument wyraża zgodę na taką formę zwrotu, Sprzedawca bardzo prosi o umieszczenie informacji na ten temat w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy oraz wskazanie właściwego nr. rachunku bankowego Konsumenta.

 • Sprzedawca informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). W szczególności, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  • zawartych w drodze aukcji publicznej.

 • Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj.

§6.

Reklamacje dotyczące towarów zakupionych 25 grudnia 2014 r. oraz po 25 grudnia 2014 r.

 • Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).

 • Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej np. telefonicznie pod numerem +48 731 038 765 lub +48 693 452 323, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, 64-920 Piła, ul. Świerkowa 70, pocztą elektroniczną na adres: sklep@aspil.pl bądź biuro@sklep.pl.

 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

 • Reklamowany produkt odsyłać należy na adres siedziby Sprzedawcy, 64-920 Piła, ul. Świerkowa 70.

 • Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.

 • Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do zareklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do zareklamowanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj.

 • Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.

 • W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§7.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 • Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną są bezpłatne. Sprzedaż towarów nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.

 • Do usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną należy:

  • udostępnianie użytkownikowi sieci Internet do wglądu opisów produktów (w tym zdjęć) za pomocą strony internetowej,

  • udostępnianie użytkownikowi sieci Internet za pomocą strony internetowej www.sklep.aspil.pl formularza zamówienia,

  • umożliwianie korzystania z Konta w Sklepie.

 • Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w ustępie poprzednim pkt a i b, poprzez opuszczenie strony internetowej www.sklep.aspil.pl.

 • Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w ust. 2 pkt c niniejszego paragrafu, usuwając swoje Konto ze Sklepu poprzez wysłanie do Usługodawcy wiadomości e-mail z odpowiednim żądaniem na adres sklep@aspil.pl bądź biuro@sklep.pl.

 • W celu utworzenia Konta w Sklepie (zarejestrowania się), kliknąć należy na znajdujący się w prawym górnym rogu strony internetowej www.sklep.aspil.pl przycisk z napisem „Załóż konto”. Następnie należy podać swój adres poczty elektronicznej, utworzyć hasło do Konta, podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr tel., zapoznać się z regulaminem oraz zaznaczyć check-box przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy).

 • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.

 • Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności

 • Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej sklep@aspil.pl bądź biuro@sklep.pl lub tradycyjnej formie pisemnej poprzez wysłanie listu na adres siedziby Usługodawcy, tj. 64-920 Piła, ul. Świerkowa 70.

 • Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

§9.

Postanowienia końcowe

 • Zgodnie z art. 1836 Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, Klient może złożyć do stałego mediatora wniosek o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu Sprzedawcy. Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych można uzyskać w każdym Sądzie Okręgowym. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.

 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem Sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).

 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych ze Sprzedawcą/Usługodawcą przez Przedsiębiorców za pośrednictwem Sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

 • Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 • Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o wprowadzanych zmianach najpóźniej na 7 dni przed wejściem ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według tekstu Regulaminu sprzed wejścia w życie zmian. W wypadku jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze Sklepu internetowego.

 • Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://sklep.aspil.pl/regulamin-pm-11.html i dokonanie wydruku albo zapisanie pliku html z regulaminem na dysku twardym komputera bądź innym nośniku.

 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.05.2018 r.

 

Formularze i oświadczenia

Formularz odstąpienia od umowy
Formularz reklamacyjny
Oświadczenie o zgubieniu paragonu/faktury

Przejdź do strony głównej
 
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl

projekt i realizacja: Webtom.pl © 2015 / strony www Piła